Het belang van een tijdige aangifte

Het is fiscaal van belang om de aangiftes inkomstenbelasting zeker tijdig in te dienen. Een laattijdige aangifte kan niet enkel de bewijslast omkeren, het kan ook bepaalde fiscale aftrekken uitsluiten. 

Deadlines aanslagjaar 2023 

In de personenbelasting gelden voor aanslagjaar 2023 (= inkomstenjaar 2022) de volgende deadlines wanneer de aangifte ingediend wordt via Tax-on-Web: 

  • 15 juli 2023 is de standaardtermijn 
  • 18 oktober 2023 is de uitgestelde termijn indien er zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten moeten aangegeven worden 
  • 15 januari 2024 indien in de aangifte inkomsten worden opgenomen die forfaitair belast worden (vb. landbouwforfait) 

Indien u een voorstel voor vereenvoudigde aangifte ontvangt en er moeten zelfstandige inkomsten, buitenlandse beroepsinkomsten of forfaitaire inkomsten aangegeven worden, dan moet dit tegen 15 juli 2023 gemeld worden aan de fiscus. In dat geval zal de effectieve aangifte tegen 18 oktober 2023 respectievelijk 15 januari 2024 moeten gebeuren. 

In de vennootschapsbelasting geldt steeds een termijn van zeven maanden te rekenen vanaf het einde van de maand waarin het boekjaar afgesloten wordt. Daarop geldt één uitzondering en deze geldt voor vennootschappen die afsluiten in de periode 31 december 2022 t.e.m. 28 februari: voor hen wordt de termijn verlengd t.e.m. 9 oktober 2023. 

Bewijslast 

Indien er geen (tijdige) aangifte wordt ingediend, kan de fiscus overgaan tot een aanslag van ambtswege. Daarbij stelt de fiscus een belasting voor op basis van de gegevens waarover zij beschikt, vb. de BTW-aangiftes. Als u kan aantonen dat die inkomsten niet correct zijn, dan mag u het tegendeel bewijzen. Maar de bewijslast ligt in dit geval wel bij u als belastingplichtige, terwijl een tijdige aangifte altijd het vermoeden van juistheid krijgt waardoor de fiscus hogere inkomsten moet bewijzen. Bij een aanslag van ambtswege wordt die bewijslast dus omgekeerd! 

Indien u een brief krijgt met een vraag om inlichtingen of een aanslag van ambtswege, is het van belang om ons deze brief steeds zo snel mogelijk te bezorgen, zodat wij tijdig kunnen reageren. 

Fiscale aftrekken 

Bij een wijziging van de aangifte (n.a.v. een controle) of een aanslag van ambtswege waar een belastingverhoging wordt toegepast, kunnen een hele reeks fiscale aftrekken niet toegepast worden op de (extra) winst die belast wordt n.a.v. de wijziging van de aangifte of de aanslag van ambtswege. Dit betreft o.a. de verliezen of de investeringsaftrek. Op die extra winst zal u dus altijd belastingen betalen. De fiscale aftrekken die omwille van deze regel niet afgetrokken kunnen worden, blijven wel overdraagbaar naar het volgende jaar (tenzij het natuurlijk investeringsaftrek betreft die niet langer overdraagbaar is). 

Er is discussie of dat aftrekverbod ook geldt bij een laattijdige (maar inhoudelijk correcte) aangifte, maar de fiscus past op vandaag dit aftrekverbod in dit geval ook veelal toe. Door de aangifte laattijdig in te dienen riskeert u dus nodeloos belastingen te betalen!